дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

1(66). 2021

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(66). 2021

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (1(66)-2021-gumanitari.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(66). 2021НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(66). 2021346

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
БАЪЗЕ МАЪЛУМОТИ МАВОДИ БОЙГОНӢ ОИД БА АНДОЗБАНДИИ АҲОЛИИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ (ОХИРИ АСРИ Х1Х- ЧОРЯКИ АВВАЛИ АСРИ ХХ) Файзуллоев Муҳидинҷон, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
САҲМИ ОМӮЗГОРОНИ РУС ДАР ТАШКИЛ ВА ТАШАККУЛИ ИДПЛ БА НОМИ С.М.КИРОВ (ДАР МИСОЛИ ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ М.С.СТАМЕНОВА Маҳмудова Назира Солихўҷаевна, номзади илмҳои таърих, дотсент, мудири кафедраи умумидонишгоҳии таърихи халқи тоҷики МДТ «ДДХ ба номи академик Б. ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ЗАВОЛИ ДАВЛАТИ ҒУРИЁН ДАР ЗАМИНАИ МУҚОВИМАТ БО ХОРАЗМШОҲИЁН (1206-1215) Шарипов Муҳаммад Маруфович,сармуаллими кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ТАШКИЛЁБӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ АРТЕЛҲО ДАР СОҲАИ САНОАТИ ВАЗНИН ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ (солҳои 1925-1941) Исмоилов Умедҷон Шаробидинович, докторанти (PhD)- и кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
АҲАМИЯТИ ҲАМКОРИҲОИ АДИБОНИ ТОҶИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ДАР ИНКИШОФИ АДАБИЁТИ ТОҶИК(1946 – 1960) Думаева Азиза Расулҷоновна, унвонҷӯи кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров(Тоҷикистон, Хуҷанд)
НАҚШИ ДАВЛАТҲОИ УЗВИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ ДАР МУБОРИЗА БА МУҚОБИЛИ ТЕРРОРИЗМ Назаров Алимардон Абдумансурович, унвонҷўи кафедраи муносибатҳои байналхалқии ДДҳБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
ҶОЙГОҲИ ТАМАСХУР ВА КИНОЯ ДАР РИСОЛАИ “АХЛОҚ-УЛ- АШРОФ” – И УБАЙДИ ЗОКОНӢ Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло, н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики ДМТ (Тоҷикистон, Душанбе)
МАВЗЎЪ ВА МУНДАРИҶАИ ҒАЗАЛИЁТИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ Маҳмудзода Обидҷони Бекназар, номзади илмҳои филология, сармуаллими кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ (Тоҷикистон, Душанбе)
ШАЙДОИ ХУҶАНДӢ ВА САБКИ ҲИНДӢ Негматова Мавлудаҷон Турсуновна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.ғафуров” (Тоҷикистон,Хуҷанд)
СУДӢ ВА НАҚДИ АШЪОРИ ҲОФИЗ Бобоева Мўътабархон Саидмуртазоевна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБӢ ВА АДАБИИ “ТУЗУКИ ҶАҲОНГИРӢ” Пўлотов Назирҷон Набиҷонович, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ҶОЙГОҲИ “ҒИЗОЛОН-УЛ-ҲИНД”-И ОЗОДИ БАЛГИРОМӢ ДАР МАЪРИФАТИ АНОСИРИ БАЛОҒАТИ ҲИНДӢ ВА ТОҶИКӢ Абдуллоев Ромезҷон Холмӯминович, номзади илмҳои филология, дотсент, сардори раёсати илм ва инноватсияи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ТАРҶУМАИ ОСОРИ АДАБИИ ҒАРБ БА ЗАБОНИ ФОРСӢ ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ ХХ Наврузи Ҷумамуроди Абдул, аспиранти соли сеюми Институти адабии ба номи А.М. Горкий(Москва, Русия)
БАДЕЪ ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР КОРГОҲИ ЭҶОДИИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ Ҳакимов Саъдулло Тағаймуродович, саромўзгори кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар)
АРЗИШИ “ҚАСИДАТ-УЛ-ҚУДС”- И АБӮМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ АЗ ДИДГОҲИ МУҲАҚҚИҚОНИ ҒАРБ Ризоева Парвина Сӯҳробовна, муаллимаи кафедраи забони англисӣ, унвонҷӯи кафедраи филологияи араби МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
НАҚДУ БАРРАСИИ БАҲСҲО ПЕРОМУНИ РӮЗГОРУ ОСОРИ МИРЗО ШӮХИИ ХУҶАНДӢ Ҳайдарова Бисаноат Умаровна, унвонҷӯи кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
КОРБУРДИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛ ДАР РОМАНИ «ШЎРОБ»-И РАҲИМ ҶАЛИЛ Юсупова Мусаббеъ Исломовна, омӯзгори кафедраи забони русии ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)
МАТБУОТ ҲАМЧУН АВВАЛИН ТАШАККУЛДИҲАНДАИ АФКОРИ УМУМ Гулов Cангин Нурович, номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистика;Мавлонов Хуршед Давлаталиевич, докторанти Ph.D-и кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи Донишгоҳи милли
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ – ТАРБИЯВИИ МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБӢ ДАР САМТИ БА МАКТАБ ОМОДА НАМУДАНИ БАЧАГОН Сабурӣ Хайрулло Мирзозода, доктори илмҳои педагогика,профессор; Абдуллоева Надия Саидовна – унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ФАРОҲАМСОЗИИ ШАРОИТҲОИ МУОСИР БАРОИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ – ВАЗИФАИ АФЗАЛИЯТНОКИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ Каримзода Мирзо Бадал, н.и.ф., саркотиби илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ МАКТАББАЧАГОН ДАР ҶАРАЁНИ ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ Қӯзиев Мурод Азимович, дотсенти кафедраи технология ва усули таълими они МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон,Хуҷанд)
АЗ ТАЪРИХИ АРЗЁБИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ПЕДАГОГӢ Шарипов қаҳрамон Баҳромович, сармуаллими кафедраи асосҳои технологияи информатсионии - и Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (Тоҷикистон, Душанбе)
ШАКЛГИРИИ АМАЛҲОИ ТАЪЛИМИ УМУМИИ КОММУНИКАТИВИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ КОЛЛЕКТИВӢ Файзиев Аҳмад Неъматбоевич, сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ДОИР БА БАЪЗЕ ТАМОЮЛҲОИ АРЗИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РОҲИ ТАРБИЯИ ФАЪОЛНОКИИ ҶАМЪИЯТӢ Собирова Назира Солиҷоновна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТИ ТАЪЛИМИ "ХИМИЯ" ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҳСИЛОТИ УМУМӢ Бобизода ғуломқодир Мукаммал профессор, академики Академияи таҳсилоти ҷумҳурии Тоҷикистон; Иброҳимов ҳошим унвонҷўи кафедраи химияи умумӣ ва методикаи таълими они, МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.ғафуров», (Тоҷикистон, Хуҷанд)
НИШОНАҲОИ ТАҚСИМШАВИИ АДАДҲО – ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ МАТЕМАТИКӢ, МЕТОДӢ ВА ТАЪРИХӢ Комилӣ Абдулҳай Шарифзода, д.и.ф.-м., профессор, директори Пажӯҳишгоҳи таърихи илмҳои табиӣ ва технологияи назди ДДБ ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар) Абдулакимова Ҷанатой Абдурауфовна, н.и.п., дотсенти кафедраи МТМ ва ТИ-и МДТ “ДДХ ба номи
УСУЛИ ТАҲЛИЛИ ҒАЗАЛҲОИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ Аҳмадов Мирзоҳабиб, н. и. ф., дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МТД “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ҶАНБАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ КУРСИ НАЗАРИЯИ АДАДҲО БАРОИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ «МАТЕМАТИКА» ВА «ИНФОРМАТИКА» Файзализода Баҳрулло Файзалӣ, н.и.п.,дотсент; Тиллоев Шуҳрат Ҳабибович, ассистенти кафедраи технологияи иттилоотии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар) Саидов Асомиддин Қурбонович, ассистенти кафедраи математикаи олӣ ва ин
ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДӢ ВА ПРИНСИПҲОИ АМАЛИСОЗИИ ТАФРИҚАИ ЗИНАГИИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ Рабиев Сатторбердӣ Мавлонович, дотсенти кафедраи ТР,ТЭ ва МТ; Махмудшехова Мавзуна Абдувалиевна, н.и.п., сармуаллимаи кафедраи ТР,ТЭ ва МТ-и МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ҶУСТУҶӮҲО ОИД БА МОҲИЯТИ НАМОДШИНОСИИ СЕМИОТИКӢ ДАР ЭҶОДКОРИИ НУТҚ: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯИ ИТТИЛООТӢ ВА АМАЛИЯИ ЭҶОДИИ НУТҚ Искандарова Мадина Набиевна, дотсенти кафедраи инкишофи нутқи хаттӣ ва даҳонии забони русӣ; МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”; Қобилова Мадина Мухторовна, докторант(PhD)-и кафедраи забони муосири русӣ ва забоншиносии умумии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ға
АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТЕХНОЛОГИЯИ АККРЕДИТАТСИЯИ ДАВЛАТИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ Раҳмонов Шариф Мадиномович, номзади илмҳои педагогика, декани факултаи физикаи Донишгоҳи давлатии педагогии Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ (Тоҷикистон, Душанбе)
ДОИР БА БАРХЕ МАСЪАЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ МАВҚЕИ ҲАЁТИ ФАЪОЛ ВА ОГОҲОНАИ МАКТАББАЧАГОН Раҳматуллоев Набиҷон Разоқович, саромӯзгори кафедраи умумидонишгоҳии тарбияи ҷисмонии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
НИЗОМИ ТАЪЛИМИ МАЛАКА ВА МАҲОРАТИ НУТҚ ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ РУСИИ СИНФҲОИ ИБТИДОИИ ОМӮЗИШАШОН БО ЗАБОНИ МОДАРӢ Бойтемиров Рустамҷон Мавлонқулович, сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хориҷии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд),
НАҚШИ ТАҶРИБАОМӮЗИҲОИ ТАЪЛИМИИ САҲРОӢ ВА КОМПЛЕКСИИ ГЕОГРАФӢ ДАР ТАШАККУЛИ ҲИССИ ВАТАНДЎСТИИ ДОНИШҶЎЁН Дадобоева Нодирахон Нуруллоевна, дотсенти кафедраи геоэкология ва методикаи таълим он; Ҳайдарова Мавзуна Маҳмудҷоновна; омӯзгори кафедраи экология ва ҳифзи табиати факултети геоэкологияи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИМКОНИЯТҲОИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ ДАР ИҶРОИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ ИНФОРМАТИКА Латипова Парвина Алиҷоновна, омӯзгори кафедраи информатика ва математикаи ҳисоббарори МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)