дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

2(67). 2021

НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(67). 2021. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (2-67.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(67). 2021НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(67). 2021291

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
 САДРИДДИН АЙНӢ ВА БАРРАСИИ ОМИЛҲОИ ХАТАРЗОИ ЗИДДИЯТҲОИ МАЗҲАБӢ ВА ИФРОТГАРОӢ  Усмонов Аюб Исломович, д.и.т., профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 РОҲҲОИ ТИҶОРАТИВУ ИҚТИСОДИИ ЭРОН, РУСИЯИ ПОДШОҲӢ ВА ОСИЁИ МИЁНА ДАР АСРҲОИ ХIХ ВА НИМАИ АВВАЛИ ХХ ДАР  САҲИФАҲОИ  МАВОДИ ХАТТИИ ЭРОНӢ  Давлатов Муллошо, д.и. т., професссори кафедари таърихи Ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд);Саид Раҳмон Ҳасанӣ, номзади илмҳои таърих, дотсенти Донишгоҳи фарҳангиёни Мозандарон( Эрон , Мозандарон)
ЁДДОШТҲОИ ТАДҚИҚОТИ САҲРОӢ (МУСОҲИБАҲО) ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХӢ Файзуллоев Муҳиддин Файзуллоевич,н.и.т., дотсенти кафедраи археология ва этнографияи халқи тоҷик;Пӯлотова Адолат Исроиловна, муаллимаи кафедраи умумидонишгоҳии таърихи халқи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 МУНОСИБАТҲОИ ДУТАРАФАИ УКРАИНА ВА ҚАЗОҚИСТОН ДАР ДАВРАИ ПРЕЗИДЕНТИИ ВИКТОР ЮШЕНКО (АЗ СОЛИ 2005ТО 2010) Третьяков Александр Максимович, аспиранти факултети муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург(Русия, Санкт-Петербург)
 ИНЪИКОСИ МУБОРИЗАИ АМИР САЙИД ОЛИМХОН БА МУҚОБИЛИ ҲУКУМАТИ ШӮРАВӢ ДАР ХОТИРАҲОИ Ӯ  Ҳафизова Мӯниса Абдураҳмоновна, унвонҷӯи кафедраи таърихи Ватан ва археологияи факултети таърих ва ҳуқуқи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДОИР БА ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА ФАЪОЛИЯТИ БОЙГОНИИ ДАВЛАТИИ ВИЛОЯТИ СУҒД   Ҷўраева Маҳбуба Амоновна, унвонҷўи кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
  ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ ҶАМЪИЯТӢ ВА СИЁСИИ ЗАНОН ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШӮРАВӢ (cолҳои 1918-1991)  Негматуллоева Маҳинахон Ҳабибовна, докторанти (Рhd) кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
  ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА ЭҲЁИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  Ҳошимова Шафоат Файзуллоевна, н.и.т., дотсенти кафедраи методикаи таълими таърих ва ҳуқуқи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
   ТАҲЛИЛИ ТАЪРИХИВУ ФАЛСАФИИ МОҲИЯТИ ВАТАНДӮСТӢ ВА ҚАҲРАМОНӢ ДАР ҒАРБИ АСРИ XIX (дар мисоли шахсияти Наполеон Бонапарт)  Ҷўраева Дилбар Раҳимходжаевна, номзади илмҳои фалсафа, дотсенти Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.С.Осимӣ (Тоҷикистон,Хуҷанд)
  АЗ ТАЪРИХИ ТАЙЁР КАРДАНИ МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ  ҲУҚУҚШИНОСӢ (1947-1955)  Норов Исматулло Саъдибоевич, аспиранти кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
АДАБИЁТИ МАРДУМИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ
СОИБИ ТАБРЕЗӢ-ШОИРИ ҒАЗАЛСАРО  Ӯрунова Мавҷуда Рустамовна, номзади илмҳои филология, дотсент, мудири кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ШЕЪР ВА ШОИРӢ АЗ НИГОҲИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ  Маҳмудзода Обидҷони Бекназар, номзади илмҳои филология, сармуаллими кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ (Тоҷикистон, Душанбе)
ТАҲҚИҚИ РЎЗГОР ВА ОСОРИ МУИЗЗӢ ДАР ЭРОН  Ҳайдаров Фахриддин Наботович, н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе) 
МУРУРЕ БА ҲАЁТ ВА ОСОРИ АБУЛФАТҲИ БУСТӢ  Рашидова Дилафрӯз Абдуқаюмовна, н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забонҳои хориҷии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 НИГОҲЕ БА ҲУНАРИ ШОИРИИ БИСОТИИ САМАРҚАНДӢ (дар мисоли корбурди санъатҳои бадеӣ)  Олимова Шоира Бобохўҷаевна, докторант (PhD) кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Fафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
БОЗТОБИ МАВЗЎИ ИШҚ ДАР ШЕЪРИ ОЗАР  Собиров Айниддин Баҳорович, унвонҷўи кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар)
 ҶОЙГОҲИ НАМОЯНДАГОНИ ОЛИ МИКОЛ ДАР РУШДИ ШЕЪРУ АДАБ ВА АРҶГУЗОРИИ СУХАНВАРОНИ АҲДИ ҒАЗНАВӢ   Холов Назармуҳаммад Ёрмуҳаммадович, унвонҷӯи Марказии илмии Хуҷандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
БАРРАСИИ БАРХЕ АЗ ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗЎИИ АШЪОРИ КАЛИМИ КОШОНӢ  Шукурова Зайнура Турсуновна, докторанти Маркази илмии Хуҷандии АМИ ҶТ, (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
УСУЛҲОИ ИНТИҚОЛИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҒАЗАЛҲОИ ҲОФИЗ ҲАНГОМИ ТАРҶУМА БА ЗАБОНИ АНГЛИСӢ  Сангинова Шаҳноза Каримбоевна, унвонҷӯи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода (Тоҷикистон, Душанбе)
 ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
 ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР ҚОЛАБИ ЖАНРҲОИ ЖУРНАЛИСТИКА (дар асоси маводи рӯзномаи “Ҷумҳурият” ва ҳафтаномаи “Озодагон”)  Шодихони Назар, докторанти PhD-и кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе) 
БАЪЗЕ ШАКЛУ ВОСИТАҲОИ САМАРАБАХШИ КОРИ МЕТОДӢ ОИД БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЗУДҲАРАКАТИИ КАСБИИ МУАЛЛИМОНИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР МАКТАБҲОИ МИЛЛӢ  Шаропов Шавкат Аҳмадович, д.и.п., профессори кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров»; Гафорӣ Муҳримахон Ғафорзода, унвонҷўи кафедраи педагогикаи умумии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИХИИ МЕЪМОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТОҶИКИСТОН  Гулмадов Файз, д.и.п., мудири шуъбаи назария ва таърихи педагогикаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон; Муҳиддинзода Баҳриддин унвонҷўи ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
 ТАШАККУЛИ АНГЕЗАИ МАЪРИФАТИ ДОНИШҶӮЁН ҲИНИ ТАШХИСИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДМАЗМУН  Абдуллоев Ғафурҷон, н.и.п., дотсенти кафедраи математикаи олӣ ва технологияҳои инноватсионӣ;
Назаров Пайравҷон Абдусамиевич, ассистенти кафедраи математикаи олӣ ва технологияҳои инноватсионии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш.Хуҷанд (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 НАҚШ ВА ҶОЙГОҲИ МАШҚҲОИ ГУНОГУНИ ҶИСМОНӢ ДАР ШАКЛГИРИИ РАСОИИ ҚОМАТИ МАКТАББАЧАГОН ВА РАВИШИ ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР ДАРСҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ  Раҳимов Амон Акпарович, н. и. п., дотсенти кафедраи математикаи олӣ ва технологияи информатсионии ДПДТХХ ба номи акад.М.С. Осимӣ; Почоев Илхом Иномович, омӯзгори кафедраи умумидонишгоҳии тарбияи ҷисмонии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
 ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ-КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА  Алимухамедов Муродҷон Равшанович, сармуаллими кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд) 
НАҚШИ АРЗЁБӢ ДАР РАВАНДИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАННИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ БО НАЗАРДОШТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ  Алиева Мунзифахон Насимовна, сармуаллимаи кафедраи технология ва методикаи таълими он; Неъматов Лутфулло Хайруллоевич, номзади илмҳои педагогика, дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими они МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ХУСУСИЯТҲОИ ШАКЛИ ИНФИРОДИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ АКМЕОЛОГИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ МАТЕМАТИКА ДАР РАВАНДИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ПЕДАГОГӢ  Абдуллоева Заррина Нӯъмоновна, сармуаллимаи кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии МДТ ”ДДХ номи акад.Б. Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд) 
ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ЗАВҚИ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ   Бобоева Машҳура Равшанбековна, сармуаллимаи кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
КОРИ ФОИДАНОКИ ҶАМЪИЯТӢ-АСОСИ ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ ДАР САМТИ РОҲНАМОИИ КАСБӢ     Акмалова Малоҳат Абдуллоевна, омўзгори коллечи тиббии шаҳри Гулистон, унвонҷўи Пажўҳишгоҳи рушди маорифи ба номи А.Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  (Тоҷикистон, Душанбе)
ОМИЛҲОИ ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ МУҲИТИ ИТТИЛООТӢ ВА ТАЪЛИМӢ ДАР ДАРСҲОИ РУСӢ  Ишматова Шоира Абдуғаниевна, н.и.п., дотсенти ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 КОР БО МАТН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ҲАМЧУН ЯКЕ АЗ ШАРТҲОИ РУШДИ НЕРӮИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН  Тиллохоҷаева Муҳаббат Набиҷоновна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров(Тоҷикистон, Хуҷанд) 
 ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ПЕШҚАДАМ ДАР ТАСВИРИ НИМПАЙКАРАҲОИ ГАҶИИ ДАВРОНИ АТИҚА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ   Мирзабоев Зикрилло Зиёдуллоевич, н.и.п., дотсент; Алимбоева Нодира Бурҳоновна, муаллими кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИНКИШОФИ НУТҚ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ОМЎЗИШИ ИБТИДОИИ ЗАБОНИ МОДАРӢ  Иматзода Лутфия Махмадулло, директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурраҳмони Ҷомии Академияи маорифи Тоҷикистон; Нурахмадзода Роҳила, унвончӯи ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии АМТ (Тоҷикистон, Душанбе)
ИСЛОҲИ ХАТО БО ИСТИФОДАИ ТАРИҚАҲО ДАР ДАРСИ ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ   Ҳомидова Мунира Нӯмоновна, н.и.ф., дотсенти кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисӣ; Холов Саидмуҳиддин, сармуаллими кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
ТАЪЛИМИ МУНОСИБАТИ ТАМОЮЛИ КАСБИДОШТА ДАР ОМӮЗИШИ ТАРЗҲОИ ГУНОГУНИ ЗАРБИ ВЕКТОРӢ ВА ОМЕХТАИ ВЕКТОРҲО БА МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ ФИЗИКА   Саидова Фарангис Хуршедовна, омўзгори кафедраи физикаи назариявӣ ва методикаи таълими физикаи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 РОҶЕЪ БА САЛОҲИЯТИ МЕТОДИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ   Ҷӯраева Назира Ибрагимовна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)