дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

1(60)

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(60). 2022. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (1-60-2022.pdf)1-60-2022.pdfНОМАИ ДОНИШГОҲ 1(60). 2022. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ78

ИЛМҲОИ ФИЗИКАВУ МАТЕМАТИКА
  Оид ба як усули ҳосил кардани формулаи умумикардашудаи интегралии Коши барои ҳалҳои системаи умумикардашудаи Коши-Риман бо нуқтаи сингулярӣ Шокирова М.М.
  Шароити ташаккули бузургии ҳарорат дар қатраҳои нематикӣ, зери таъсири шиддатҳои механикӣ Раҳимова У. Ҷ.
  Таъсири андозаи намунаҳои силиндрӣ аз алюминийи маркаи а5 ба вақт ва суръати хунукшавӣ Тураҳасанов И.Т.
  Динамикаи захиракуни энергияи гармии коллектори офтобӣ Юсупова М.З.
ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ
  Бозѐфтҳои нави флористикии обсабзҳои сабз-Chlorophyta дар Тоҷикистони Шимолӣ Мирсабуров Ш.М., Бобоев М.Т.
  Обсабзҳои кабуду сабз-Cyanophyta дар обанбори Каттасой Мирсабуров Ш.М., Шарипова Г.Ҳ.
  Муњимтарин растанињои шифобахши Тољикистони Шимолї Хомидов Ё.Р., Обитова М.Ё., Хошимзода Ш.Х.
  Ритми мавсимии тараќќиѐти љинсњои сўзанбаргњои интродуксионнї дар Тољикистони Шимолї Ҷурабоева М.О., Ҳомидов Ё.Р.
  Оиди дарѐфтҳои зимистонаи дастболон (Chiroptera) дар Тоҷикистони Шимолӣ Хабилов Т.Қ. Тоҷибоева Д.Э.
  Хуcуcиятҳoи биoлoгию экoлoгӣ, пaҳншaвӣ вa ҳифзи лӯндacaрaки тaқирии Caид-Aлиeв (Phrynocephalus helioscopus saidalievi) дaр Тoҷикиcтoни Шимoлӣ Хидирoв Х.O.
  Вазъи муосир ва хусусиятҳои герпетофаунаи Тоҷикистон Эргашев У., Сатторов Т., Абдиев У.Р
  Кинетикаи раванди сорбсионии тозакунии обҳои урандори заҳбурҳо аз ионҳои металлҳои вазнин бо истифодаи AФ400 Бобочонова З.Ҳ.
  Хусусиятҳои бонитировкаи экологии хок ва дурнамои татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Боисов Н.Н., Шaриповa С.В.
  Проблемахои идораи об дар хавзаи дарьѐи Урал ва халли онхо Гаев А.Я., Куделина И.В., Алферов И.Н.
  Ҷанбаҳои илмии пешгӯиҳои тағйирѐбии муҳити табиӣ – иқлимӣ ва таъсири онҳо ба потенсиали захиравӣ (дар мисоли Тоҷикистони Шимолӣ) Қодиров А.А., Дадобаева Н.Н.
  Самтҳои асосӣ ва дурнамои табиатистифодабарии самаранок Сангинов М.М., Ашурова Н.Дж.
  Баҳодиҳии сохтори заминистифодабарии ноҳияи Б. Ғафуров аз рӯи нишондиҳандаҳои экологӣ Шарипова С.В.
  Таъсири суръати ҷараѐни об ба паразитофаунаи маринка дар дарѐи Исфара Каримов С.Б., Олимова М.С.
  Хусусиятҳои морфологии тухми кабкҳои популятсияи маҳаллии зернамуди ―Ромит‖ бо тарзи нигоҳдорӣ дар қафас Базаров Ш. Э.
ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ
  Ҳадаф ва муносибатҳои кишварҳо дар татбиқи барномаҳои муҳоҷирати бозгашт вобаста ба ҳолатҳои иқтисодӣ Аминов М.Ҳ., Олимов А.О.
  Механизмҳои мавҷудаи танзимкунандаи рушди саноат дар Тоҷикистон Аскарова С.С.
  Иқтидори содиротии зеркомплекси сабзавотҳо ва дурнамою рушди онҳо Бобоҷонова З.Ғ.
  Баъзе масъалаҳои таъмини талаботи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти озуқавории кишоварзӣ Қурбонова Ш.С.
  Таҷрибаи хориҷӣ дар ташаккул ва рушди кластерҳои минтақавӣ дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдѐфта Ниѐзова М.У.
  Дурнамои татбиқи системаи 5g дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сайдуллоев У.Ӯ.
  Татбиқи баҳодиҳӣ дар қарзи хурд Солиева Н.А.
  Самаранок истифодабарии иктидори саноатӣ ва боздеҳи фондҳои корхонаҳои саноатии вилояти Суғд Файзиева Д.И.
  Таъмин намудани рушди молиявӣ ва рушди устувори иқтисодиѐти минтақа Шукуров А.А.
  Моҳият ва нақши инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа Якубова Э.Н
  Таҷрибаи хориҷӣ дар ташаккул ва рушди кластерҳои
минтақавӣ дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдѐфта
Ниѐзова М.У.
  «Ҳубобҳои молиявӣ»: сабабҳо, шаклҳо, оқибатҳо Мамадов С.В.
  Таҳлили регрессиони дар низоми баҳодиҳии омилҳои таъсиркунанда ба арзиши аслии маҳсулоти саноати Абдураҳимов А.А.
  Тағйиротҳои ғайримуқаррарии атмосферӣ пеш аз заминларзаи Рӯшон дар таърихи 17.02.2013 Лугмонова Ш.О.